Rated with 4.9 / 5 based on  Google Customer Reviews 

Privacy policy

6WAYS, gevestigd aan Westgaag 94a, 3155DJ Maasland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

6WAYS geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 6WAYS. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen: 

info@6ways.nl
Westgaag 94a,
3155DJ Maasland, NEDERLAND

Over de gegevens verwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Magento & Hipex

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hipex. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hipex heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hipex is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruik van Mandrill/Mailchimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mandrill/Mailchimp. Mandrill/Mailchimp zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Mandrill/Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mandrill/Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Mandrill/Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van Mandrill/Mailchimp. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met

derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Google Customer Reviews. Als u een review achterlaat via Google Customer Reviews dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google Customer Reviews deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google Customer Reviews publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google Customer Reviews contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google Customer Reviews. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google Customer Reviews heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google Customer Reviews behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google Customer Reviews toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google Customer Reviews derden inschakelt.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van QLS, MyParcel en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met één van deze vervoerders te delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat één van deze partijen onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en Amazon. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com en/of Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 6WAYS op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij

uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 6WAYS. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Leeftijdsbeperkingen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@6ways.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

6WAYS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 6WAYS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt uw cookies zelf wissen in de instellingen van uw browser.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Naam: private_content_version
Functie: versienummer van jouw data zoals de inhoud van je winkelmandje zodat we deze sneller kunnen laden.
Bewaartermijn: maximaal 10 jaar.

Naam: store
Functie: interne referentie van de naam van de webshop zodat wij weten via welke webshop u een bestelling plaatst.
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar.

Naam: form_key
Functie: unieke sleutel die gekoppeld wordt aan de formulieren die u invult zodat wij u en onszelf kunnen beschermen tegen spam
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Naam: age
Functie: cookie om minderjarige gebruikers uit te kunnen sluiten van producten die een minimale aankoopleeftijd van 18 jaar hebben.
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Naam: PHPSESSID
Functie: Uw sessienummer zodat wij weten welke data bij u hoort, zodat u bijvoorbeeld de juiste items in uw winkelmandje te zien krijgt die u er zelf heeft ingestopt.
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Naam: _uetsid
Functie: Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Naam: autocomplete, autocomplete-provider, autocomplete-recent, searchReport-log
Functie: Wordt gebruikt om uw zoekopdrachten binnen de website aan te vullen.
Bewaartermijn: maximaal 1 dag.

Naam: recently_viewed_product_previous, recently_viewed_product, recently_compared_product, recently_compared_product_previous, product_data_storage
Functie: Wordt gebruikt om u een beter productaanbod te kunnen tonen.
Bewaartermijn: maximaal 1 dag.

Naam: persistent_shopping_cart
Functie: Onthoud de items in uw winkelwagen voor als u een andere keer terugkeert.
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar.

Naam: mage-cache-storage-section-invalidation, section_data_ids
Functie: Wordt gebruikt om bij te houden welke inhoud van de website verouderd is zodat u die niet meer te zien krijgt.
Bewaartermijn: maximaal 1 dag.

Naam: mage-messages
Functie: Wordt gebruikt om u berichten te tonen zoals "Product is aan winkelmandje toegevoegd".
Bewaartermijn: maximaal 1 dag.

Naam: X-Magento-Vary, mage-cache-storage, mage-cache-sessid
Functie: Wordt gebruikt om te bepalen of we u een versie van de website uit het cache kunnen tonen of dat deze opnieuw van de server geladen moet worden.
Bewaartermijn: maximaal 1 dag.

Naam: mage-translation-storage, mage-translation-file-version
Functie: Wordt gebruikt om u de juiste vertalingen van teksten te kunnen tonen.
Bewaartermijn: maximaal 1 dag.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: ga, gid, _gat_UA-*, 1P_JAR, CONSENT, IDE, NID, OTZ
Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Bing Ads
Naam: MUIDB, MUID
Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Freshchat
Naam: _fcvd
Functie: Onthoud uw naam als u een chatgesprek met de helpdesk start
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Sumo
Naam: _smListBuilderShown, _smToken, _smVID, _smToken
Functie: Onthoud of u zich reeds heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, wordt niet op al onze websites getoond.
Bewaartermijn: 2 jaar

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

6WAYS
Westgaag 94A
3155DJ Maasland
Nederland
T
E info@6ways.nl

All prices in euros and including VAT unless otherwise stated.

  • `

Cafedujour.ie is rated with 4.9 / 5 based on Google Customer Reviews